ALGEMENE VOORWAARDEN ARCH CONCEPTS | ARCH ACADEMY


Artikel 1. Definities

ARCH ACADEMY B.V., gevestigd te Arnhem, KvK-nummer 90297474 worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als opleider of aanbieder.

De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opleider tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens opleider waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door opleider in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, waaronder personeel.

Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.


Artikel 3. Offertes

Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. 

Opleider kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4. Tarieven en betalingen    

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Op de offerte staat de prijs van het gekozen product of pakket, exclusief btw vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reis- en parkeerkosten en materiaalkosten, zullen apart worden gefactureerd.

Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het gebruikelijke uurtarief van opleider berekend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opleider op basis van daadwerkelijk verbruikte uren. 


Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. opleider is gerechtigd een aanbetaling te vergen en in termijnen te factureren. opleider is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.


Bij de aanschaf van online producten zal er pas toegang worden verschaft na het voldoen van een eerste betaling.

De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. opleider heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. 

Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 

Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 


Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van opleider op de klant onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende licenties te vervallen.

Voor het definitief inschrijven van de vakopleiding is een aanbetaling vereist. Zodra de aanbetaling is voldaan sta je definitief ingeschreven. Indien de opleiding door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald.  


Artikel 5. Informatieverstrekking

Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opleider.

Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opleider zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

Klant vrijwaart opleider voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

Opleider voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Daarnaast kan opleider geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen.

Doordat enkele diensten van opleider online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. opleider stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien opleider onverwachts verhinderd is voor de overeengekomen werkzaamheden, of andere omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, zullen partijen in overleg treden de overeenkomst te verzetten of zal, indien noodzakelijk, voor vervanging worden gezorgd.

Indien een minimum aantal benodigde deelnemers voor een opleiding, training of andere werkzaamheden niet wordt gehaald, is opleider gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. Klant krijgt de mogelijkheid zich in te schrijven voor een andere datum of de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Indien opleider de werkzaamheden niet in persoon kan uitvoeren, kan worden besloten de werkzaamheden online voort te zetten. Dit geeft klant geen recht op enige restitutie.

Klant heeft het recht de overeenkomst voor de vakopleiding binnen 14 dagen na ondertekening te ontbinden, mits de 1e lesdag nog niet is begonnen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. 

Klant kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De opleider doet u hiervan een bevestiging toekomen. Wel is klant gebonden aan de volgende annuleringsregeling of tussentijdse beëindigingsregeling:

*onderstaande tabel geldt voor particuliere klanten

 Opleiding is korter dan 1 studiejaarOpleiding is 1 studiejaar of langer dan 1 studiejaar
Annuleren tot 2 maanden voor aanvang10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*10% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*20% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*30% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*40% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Tussentijdse beëindigingBij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld: •Bij opleiding lopend over het jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden/dagen waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand. •Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.Bij tussentijdse beëindiging 40% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs voor alleen het lopende studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht, of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld: •Bij opleiding lopend over het hele jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand. •Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.*


* Onderstaande tabel geldt voor zakelijke klanten

 Opleiding is korter dan 1 studiejaarOpleiding is 1 studiejaar of langer dan 1 studiejaar
Annuleren tot 2 maanden voor aanvang30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal20% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal
Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal50% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal
Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang70% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal70% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal
Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog

100% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

Tussentijdse beëindiging100%100%


Bij het verstek laten gaan van een lesdag zonder afmelding, komt de lesdag te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.

Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant direct toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 8. Online training

Indien het aanbod wordt aanvaard en een training online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant.

Klant ontvangt na aankoop toegang tot de training. De training is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. 

In tegenstelling tot hetgeen in het vorige lid bepaalde, kan opleider werken met een niet goed, geld terug garantie. opleider is gerechtigd bepaalde voorwaarden aan deze garantie te verbinden die voorafgaande aan de cursus verduidelijkt zullen worden.

Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.

Opleider heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een online training aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een training aan te passen ter promotionele doeleinden.

Opleider voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een training.

Doordat voor het geven van de training gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan opleider niet garanderen dat de training op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

Opleider behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

Opleider is gerechtigd de inhoud van een training uit te breiden, te beperken of aan te passen.

Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De training is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van opleider. 

De tijdens de looptijd van de training geleverde informatie blijven eigendom van opleider. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

Indien er een community aan een training is verbonden, verklaart klant geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van opleider. 

Het staat opleider te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Opleider behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.


Artikel 9. STAP-BUDGET (enkel van toepassing op ARCH ACADEMY)

Opleider is erkend in het STAP-scholingsregister onder code 111A364 en is daarmee bevoegd om voor bepaalde opleidingen scholing te geven waarbij de klant recht heeft op het zogenoemde STAP-budget. Opleider heeft de kwalificatie NLQF3. De voorwaarden voor de klant om aanspraak te kunnen maken op dit budget zijn te vinden op. www.stapuwv.nl 

Indien er voor een opleiding subsidie aangevraagd kan worden zal de opleider dit duidelijk vermelden op de website of in advertenties gericht aan de klant.

Opleider aanvaart geen enkele aansprakelijkheid indien de subsidie niet wordt toegekend. Klant heeft geen recht op de deze subsidie met terugwerkende kracht.

De subsidie wordt uitgekeerd door het UWV aan opleider, vervolgens zal opleider dit in mindering brengen op het verschuldigde lesgeld indien van toepassing.

Klant verplicht zich na inschrijving, tot aanvragen van de subsidie binnen 7 dagen na start van het nieuwe (eerst volgende) tijdvak op moment van inschrijving. Dit tijdvak wordt door de overheid iedere twee maanden geopend op de eerste dag van de maand. Deze tijdvakken kan de klant vinden op www.stapuwv.nl. 

Opleider zal na inschrijving zorgdragen voor een STAP-aanmeldbewijs welke door klant ingediend zal worden binnen 7 na start van de nieuwe aanvraag periode.

Overige formulieren waaronder o.a. een deelnamebewijs en bewijs van afronding zullen door opleider aan de klant verstrekt worden. 

Opleider biedt een stap-budget garantie. Dit houdt in dat klant zonder toekenning van de subsidie niet verplicht is de opleiding en de daarbij behorende betalingsverplichting te volgen. Klant dient hiervoor wel een afwijzing te overleggen binnen 14 dagen na opening van het tijdvak waarin de aanvraag ingediend moet worden.


Artikel 10. Marketing uitbesteden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het uitbesteden van social media en advertentiecampagnes op social media. 

10. 1 Rechten op gemaakte inhoud:

De klant behoudt het recht op alle inhoud die door de aanbieder voor de klant is gemaakt, zolang hij onder contract staat. De klant mag echter geen inhoud die door de aanbieder voor de klant is gemaakt terwijl hij een contract heeft, met winstoogmerk distribueren zonder de schriftelijke toestemming van de aanbieder. Bovendien behoudt de aanbieder het recht om alle inhoud die door de aanbieder voor de klant is gemaakt, terwijl hij een contract heeft, te gebruiken met als doel (1) het verstrekken van voorbeelden van het werk van de aanbieder of (2) instructies - inclusief, maar niet beperkt tot tot presentaties, lezingen, webinars en gepubliceerd materiaal in elk medium.


10. 2 Aansprakelijkheidsvrijstelling:

Het tot stand brengen van een aanwezigheid op sociale media en het initiëren van een tweerichtingscommunicatiestroom tussen de klant en het publiek kan onbedoelde gevolgen hebben voor de reputatie van de klant. Indien dit gebeurt, doet de klant afstand van zijn recht om de aanbieder aansprakelijk te stellen voor eventuele schade en/of aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de acties van de aanbieder namens de klant. Indien de klant het op enig moment niet eens is met de acties die de aanbieder namens hem onderneemt, dient hij hiervan Schriftelijk op de hoogte te stellen. Als de aanbieder een dergelijk bericht ontvangt, zal de aanbieder binnen (24) vierentwintig uur een intrekking en verontschuldiging posten op alle betrokken platforms.


10.3 Contactmomenten:

Aanbieder is bij voorkeur per email bereikbaar op werkdagen m.u.v. vakantie sluitingen, deze worden van te voren aan klant gemeld. 

10.4 Social media beheer

Het beheren van de social media kanalen van klant kan onderdeel zijn van de opdracht die overeengekomen is tussen opdrachtgever en aanbieder. Klant zal zijn volledige medewerking verlenen en zal aanbieder toegang verlenen tot alle (digitale) plaatsen, (software)systemen en social media kanalen van klant zodat aanbieder de opdracht uit kan voeren.

Het behalen van geformuleerde doelstellingen is mede afhankelijk van externe factoren zoals het algoritme van social media kanalen, de kwaliteit en beschikbaarheid van benodigde software, richtlijnen en beleid van social media kanalen en surfgedrag van mensen. Deze externe factoren kunnen invloed hebben op de resultaten en de werkwijze van aanbieder. Het uitvoeren van social media beheer is daarnaast afhankelijk van menselijk handelen van derden. aanbieder kan daarom het behalen van een bepaald aantal likes, nieuwe volgers en views niet garanderen.

Voor de uitvoering van social media beheer is aanbieder afhankelijk van de
beschikbaarheid en functionaliteit van de betreffende social media kanalen en ook de richtlijnen, regels en het beleid van deze social media kanalen. Aanbieder zal bij de uitvoering van de opdracht dan ook rekening houden met eventuele beperkingen die gesteld worden door de social media kanalen.

In het geval klant, zonder voorafgaande toestemming van aanbieder, zelf aanpassingen aanbrengt aan zijn social media account of derden wijzigingen laat verrichten, is klant zelf verantwoordelijk voor de (schadelijke) gevolgen van deze aanpassingen of wijzigingen.

Klant ontvangt maandelijks per e-mail een rapport met hierin de resultaten van de opdracht.

In het geval is afgesproken dat klant de content zelf aanlevert, zal klant de content aanleveren binnen de door aanbieder gestelde termijn.

Aanbieder heeft het recht om in het belang van een goede uitvoering van de opdracht, advertenties naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van klant te wijzigen.

Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de content die door klant wordt ge- upload of enig verlies hiervan. Klant is zelf verantwoordelijk om regelmatig een back- up te maken van de content.


10.5 Verantwoordelijkheid:

Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor zaken die buiten haar invloedssfeer liggen. Hieronder vallen ook tegenvallende resultaten van advertentiecampagnes en social media marketing. Indien aanbieder in het kader daarvan prognoses heeft gemaakt, zijn dat altijd vrijblijvende inschattingen geweest en is aanbieder hier niet op aan te spreken.


10.6 Content creatie:

Alle content wordt twee weken van tevoren gepland en ter goedkeuring voorgelegd aan de klant. Deze gegevens worden in de vorm van een spreadsheet via een gedeelde Google Drive verzonden. Klant kan binnen 48 uur een wijzigingsverzoek indienen. Als klant binnen de gestelde termijn geen toestemming of wijzigingsverzoek verstuurt, stuurt aanbieder een herinneringsverzoek. Als er na nog eens 48 uur geen antwoord is ontvangen, wordt de content niet gepubliceerd en aanvaard aanbieder geen verantwoordelijkheid voor de uitkomst. Gemiste content kan niet worden overgedragen naar de volgende week. 

Uitbesteden marketing inhoud:

  • Inhoud zoals overeengekomen in de bestelde order van de klant. 

  • De strategische sessies vinden plaats op locatie van ARCH ACADEMY of Zoom naar keuze aan de klant.

  • Content ter controle aangeleverd via e-mail ter goedkeuring van klant. 

  • Maandelijkse voortgangsrapport, geleverd via e-mail.

10.7 Toegang social media

De klant staat de aanbieder toe en verleent volledige toestemming om de uitgevoerde werkzaamheden uit te voeren tijdens de duur van de overeenkomst. 


10.8 Beëindiging samenwerking:

Als klant ervoor kiest om het contract vóór het einde van de initiële periode te beëindigen, moet klant de aanbieder een schriftelijke opzegging sturen en een schadevergoeding gelijk aan het bedrag dat moet worden betaald over de duur van de minimale contractperiode. Na de initiële contractperiode kan zowel de klant als de aanbieder het contract beëindigen met een opzegtermijn van één maand.


10. 9Aanvullende voorwaarden:

De klant gaat ermee akkoord dat de aanbieder tijdens de contractperiode andere bedrijfsactiviteiten en klanten op zich kan nemen. De klant gaat ermee akkoord geen andere dienstverlener in te huren voor dezelfde dienst zolang hij onder contract staat.


Artikel 11. Overmacht

In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar. 

In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is opleider gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid schade

Opleider is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

Opleider is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

Opleider is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten, inclusief vertragingen, door leveranciers en overige derden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van klant om materiaal tijdig te bestellen.

In het geval dat opleider een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door opleider aan klant in rekening is gebracht in de twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, of naar rato van de overeenkomst, in hoeverre dit door een rechter redelijk wordt geacht.

Klant vrijwaart opleider tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

De intellectuele-eigendomsrechten op de door opleider aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij opleider. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

Klant is gerechtigd beeld- en geluidsopnames te maken tijdens een training voor persoonlijk gebruik na mondelinge toestemming van opleider en indien de overige deelnemers hier ook toestemming voor hebben gegeven. 

Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.


Bij inbreuk komt opleider een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant opleider toestemming beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt. 

Artikel 14. Bijzondere bepalingen

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 15. Klachten

Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opleider. Zij streeft ernaar klachten binnen 7 kalenderdagen te behandelen.

Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16. Klachten vakopleiding

De klacht moet gemeld worden via e-mail aan de opleider: info@archacademy.nl. De klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandelt en de organisatie garandeert een discrete behandeling ervan.

De opleider geeft binnen 7 werkdagen een mondelingen en/of schriftelijke bevestiging van de ontvangst De opleider geeft binnen 7 werkdagen een mondeling en/of schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht en zal deze binnen 4 weken afhandelen en/of een schikking treffen met de klagende partij. Indien voor het onderzoek en/of het oplossen van de klacht meer tijd nodig is, zal desbetreffende partij dit binnen 7 dagen schriftelijk toelichten aan wederpartij. Tevens wordt daarbij de verwachte termijn aangegeven waarbij een oplossing verwacht wordt


Mocht partij niet tevreden zijn over de uitkomst of over de afwikkeling van de klacht door opleider dan wordt een derde onafhankelijke partij ingeschakeld die partijen bindend adviseert over de afwikkeling van de klacht. Het schriftelijke bezwaar dient te worden gericht aan: het Nagelgilde t.a.v. het bestuur, Artemisweg 145-A, 8239 DD Lelystad.  De beroepsinstantie bericht klager binnen 4 weken na ontvangst van het beroep schriftelijk of het beroep gegrond of ongegrond is verklaard. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend.  Eventuele consequenties worden door opleider snel afgehandeld. De klacht wordt geregistreerd en voor een duur van 2 jaar na datum van indienen bewaard.

Artikel 17. Geschilbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opleider is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opleider en betrokken derden 12 maanden.

Teven is opleider is aangesloten bij NRTO.
NRTO-Opleiders dienen zich te houden aan de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf. De naleving van deze algemene voorwaarden alsmede van de gedragscode wordt door de NRTO bevorderd, doordat klachten kunnen worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, maatregelen worden getroffen. Indien U van mening bent dat de NRTO-Opleider bovenvermelde regels van de NRTO niet naleeft, dan kan de U deze klacht voorleggen aan de Commissie van Kwaliteitshandhaving. De opdrachtgever kan een klacht schriftelijk richten aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO.